Mitsutoshi Hanaga

Mitsutoshi Hanaga, Matsuzawa Yutaka's Sculpture with Performance, n.d.